برنامه آموزشی مقطع دکترا

 

 

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

فلسفه علم و روش تحقیقپنج شنبه08:00:0010:00:00احمدعلی اکبرمسگریحسابداری-حسابداری1400/10/2609:00:00
تئوری‌ها و پژوهش‌ها در حسابداری مدیریتپنج شنبه08:00:0010:00:00رضوانحجازیحسابداری-حسابداری1400/10/2909:00:00
مبانی حسابداری مدیریت(پیش نیاز)پنج شنبه10:00:0013:00:00رضوانحجازیحسابداری-حسابداری1400/10/3009:00:00
تئوری حسابداری(1)(پیش نیاز)چهار شنبه16:00:0019:00:00محسنخوش طینت نیک نیتحسابداری-حسابداری1400/10/2709:00:00
تئوری‌های مالی و سرمایه گذاریدو شنبه18:00:0020:00:00سعیدرحیمیانحسابداری-حسابداری1400/10/3013:00:00
زبان تخصصی(3)(پیش نیاز)پنج شنبه10:00:0012:00:00ایرجنوروشحسابداری-حسابداری1400/11/1013:00:00
روش تحقیق کیفیپنج شنبه13:00:0015:00:00رضوانحجازیحسابداری-حسابداری1400/11/0413:00:00
پژوهش در کنترل‌های داخلی و ریسکپنج شنبه13:00:0015:00:00نظام الدینرحیمیانحسابداری-حسابداری1400/11/0313:00:00
پژوهش‌های جاری حسابداریپنج شنبه10:00:0012:00:00محسنخوش طینت نیک نیتحسابداری-حسابداری1400/11/1113:00:00
زبان تخصصی(1)(پیش نیاز)پنج شنبه08:00:0010:00:00ایرجنوروشحسابداری-حسابداری1400/11/1013:00:00
استانداردهای حسابرسی(پیش نیاز)چهار شنبه13:00:0016:00:00نظام الدینرحیمیانحسابداری-حسابداری1400/11/0313:00:00
اقتصادسنجی پیشرفتهدو شنبه16:00:0018:00:00هاتراوقوعیحسابداری-حسابداری1400/11/0713:00:00
مسائل مهم عرفان و کلام اسلامیشنبه10:30:0012:30:00سید مصطفیمحقق احمدآبادیفلسفه معاصر1400/10/2909:00:00
مسائل مهم فلسفه عصر جدید*شنبه08:03:0010:30:00شهیناعوانیفلسفه معاصر1400/11/0409:00:00
مسائل مهم فلسفه یونان و قرون وسطیپنج شنبه14:00:0016:00:00ایمانشفیع بیگفلسفه معاصر1400/11/1109:00:00
تاریخ فلسفه معاصر 1پنج شنبه10:00:0013:00:00احمدعلی اکبرمسگریفلسفه معاصر1400/11/0713:00:00
زبان مشترک معماری و سایر هنرهاچهار شنبه08:00:0011:00:00سیمونآیوازیانمعماری- معماری1400/11/0609:00:00
زبان عمومیسه شنبه11:00:0014:00:00کیاناژالهمعماری- معماری1400/10/3013:00:00
مباحث منتخب در معماریچهار شنبه11:00:0014:00:00دارابدیبامعماری- معماری1400/11/1013:00:00
مطالعات تطبیقی در معماریسه شنبه14:00:0017:00:00سعیدحقیرمعماری- معماری1400/10/2713:00:00
روش تحقیق پیشرفتهسه شنبه17:00:0019:00:00امیرفرجیمعماری- معماری