منشور اخلاقی دانشگاه خاتم

 

 

 

 

  • صداقت در گفتار و كردار؛ 

 

  • چابکی در یادگیری و نوآوری؛

 

  • تعهد و پای‌بندي به اصول و مقررات؛

 

  • پای‌بندی بر دور اندیشی و آینده‌نگری؛

 

  • رعایت عدالت و پرهيز از هرگونه تبعيض؛

 

  • مدیریت و حفاظت ازمنابع، اسناد و مدارك؛

 

  • احترام به يكديگر و برقراري ارتباط اثربخش كاری؛

 

  • مسئوليت‌پذيری و پاسخ‌گویی در نقش‌ها و وظايف محوله؛

 

  • احترام به حقوق و شان دانشجویان، اعضای هیأت علمی و همکاران؛ 

 

  • توسعه شايستگی‌های كاركنان جهت دست‌يابی به اهداف عاليه دانشگاه.