تاریخ آزمون‌های تافل

 

 

ردیف

روز

تاریخ شمسی

تاریخ میلادی

وضعیت 

1شنبه 

1401/02/24

14-May-22

INACTIVE
2چهارشنبه

1401/02/28

18-May-22

INACTIVE
3شنبه  

1401/02/31

21-May-22

INACTIVE
4چهارشنبه

1401/03/04

25-May-22

INACTIVE
5یکشنبه

1401/03/08 

29-May-22

INACTIVE
6شنبه

1401/03/21

11-Jun-22

INACTIVE
7چهار شنبه

1401/03/25

15-Jun-22

INACTIVE
8شنبه

1401/04/04

25-Jun-22

INACTIVE
9یکشنبه

1401/04/05

26-Jun-22

INACTIVE
10یکشنبه

1401/04/12

3-Jul-22

ACTIVE
11چهارشنبه 

1401/04/15

6-Jul-22

INACTIVE
12شنبه

1401/04/18

9-Jul-22

INACTIVE
13شنبه

1401/05/01

23-Jul-22

INACTIVE
14شنبه

1401/05/08

30-Jul-22

INACTIVE
15یکشنبه

1401/05/09

31-Jul-22

INACTIVE
16شنبه

1401/05/15

6-Aug-22

ACTIVE
17شنبه 

1401/05/22

13-Aug-22

INACTIVE
18چهارشنبه 

1401/05/26

17-Aug-22

INACTIVE
19شنبه

 1401/06/05

27-Aug-22

INACTIVE
20یکشنبه

1401/06/13

4-Sep-22

ACTIVE
21چهارشنبه

1401/06/16

7-Sep-22

INACTIVE
22یکشنبه

1401/06/27

18-Sep-22

INACTIVE
23چهارشنبه

1401/06/30

21-Sep-22

INACTIVE
24یکشنبه

1401/07/17

9-Oct-22

ACTIVE
25شنبه

1401/07/23

15-Oct-22

INACTIVE
26چهارشنبه

1401/07/27

19-Oct-22

ACTIVE
27شنبه

1401/07/30

22-Oct-22

ACTIVE
28شنبه 

1401/08/07   

29-Oct-22

INACTIVE
29یکشنبه

1401/08/08

30-Oct-22

INACTIVE
30شنبه

1401/08/14

5-Nov-22

INACTIVE
31شنبه 

1401/08/21

12-Nov-22

INACTIVE
32شنبه 

1401/08/28

19-Nov-22

INACTIVE
33یکشنبه

1401/08/29

20-Nov-22

INACTIVE
34یکشنبه

1401/09/06

27-Nov-22

INACTIVE
35شنبه

1401/09/12

3-Dec-22

INACTIVE
36یکشنبه

1401/09/13

4-Dec-22

INACTIVE
37شنبه

1401/09/19

10-Dec-22

INACTIVE
38یکشنبه 

1401/09/20

11-Dec-22

INACTIVE
39شنبه

1401/09/26

17-Dec-22

INACTIVE
40چهارشنبه

1401/09/30

21-Dec-22

INACTIVE