تاریخ آزمون‌های GRE

 

 

 

ردیف روز

تاریخ شمسی

تاریخ میلادی

وضعیت 

1دو شنبه    

1401/02/26

16-May-22

INACTIVE

2شنبه       

1401/03/07

28-May-22

INACTIVE

3سه شنبه    

1401/03/10

31-May-22

INACTIVE

4سه شنبه   

1401/03/24

14-Jun-22

INACTIVE

5شنبه       

1401/03/28

18-Jun-22

INACTIVE

6سه شنبه   

1401/04/14

5-Jul-22

INACTIVE

7دوشنبه       

1401/04/20

11-Jul-22

ACTIVE

8شنبه       

1401/04/25

16-Jul-22

ACTIVE

9دوشنبه     

1401/05/03

25-Jul-22

ACTIVE

10سه شنبه   

1401/05/11

2-Aug-22

INACTIVE

11سه شنبه   

1401/05/25

16-Aug-22

INACTIVE

12شنبه       

1401/05/29

20-Aug-22

ACTIVE

13سه شنبه     

1401/06/01

23-Aug-22

INACTIVE

14سه شنبه     

1401/06/08

30-Aug-22

ACTIVE

15سه شنبه   

1401/06/15

6-Sep-22

ACTIVE

16دوشنبه     

1401/06/21

12-Sep-22

ACTIVE

17سه شنبه     

1401/06/29

20-Sep-22

INACTIVE

18دوشنبه     

1401/07/11

3-Oct-22

INACTIVE

19سه شنبه   

1401/07/12

4-Oct-22

ACTIVE

20شنبه         

1401/07/16

8-Oct-22

ACTIVE

21سه شنبه       

1401/07/19

11-Oct-22

INACTIVE

22دوشنبه     

1401/08/02

24-Oct-22

ACTIVE

23سه شنبه     

1401/08/03

25-Oct-22

INACTIVE

24سه شنبه   

1401/08/10

1-Nov-22

ACTIVE

25سه شنبه   

1401/08/17

8-Nov-22

ACTIVE

26یکشنبه         

1401/08/22

13-Nov-22

INACTIVE

27سه شنبه   

1401/08/24

15-Nov-22

ACTIVE

28دوشنبه     

1401/09/07

28-Nov-22

ACTIVE

29سه شنبه   

1401/09/15

6-Dec-22

INACTIVE

30سه شنبه   

1401/09/22

13-Dec-22

ACTIVE

31دو شنبه       

1401/09/28

19-Dec-22

INACTIVE

 

 

توجه

 

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد اما در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.

 

  • فعَال سازی روزهای برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.