معرفی امور دانشجویی

 

 

 

امور دانشجویی یکی از واحدهای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه خاتم است که مسئولیت هدایت، نظارت و اجرای فعالیت‌های مرتبط با دانشجویان به شرح زیر را بر عهده دارد: 

 

 

  • اجرای سياست‌های کلی دانشگاه در زمينه‌ی مسائل و امور مربوط به دانشجويان؛

 

  • تشخيص و هدايت دانشجويان متقاضی خوابگاه و راهنمايی جهت اسکان آنان؛

 

  • رسيدگی به امور مربوط به خوابگاه‌های خودگردان؛

 

  • تامين وام‌ها و تسهیلات دانشجويی؛

 

  • نظارت بر امر تغذيه و بررسی مسايل مربوطه در اين زمينه؛

 

  • نظارت بر آشپزخانه‌ی طبخ غذای دانشگاه؛

 

  • نظارت بر امور رفاهی دانشجويان؛