مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

 

اداره آموزش دانشگاه خاتم 

نام و نام‌خانوادگی

سمت 

شماره‌‌ی تماس

محل 

دکتربهاءالدین شریعت

معاونت آموزشي و پژوهشی

02189174004

ساختمان حكيم اعظم

دكتر ندا معنوی‌زاده

مدیر كل آموزش و تحصیلات تکمیلی

02189174031

ساختمان حكيم اعظم

محمدحسن كمايی

رييس امور دانشجويی

02189174005 

ساختمان دانشور

الناز شيری

كارشناس آموزش دانشکده‌ی مدیریت و امور مالی / کارشناس ارتباط با استادان ساختمان شماره‌ی 2

02189174643

ساختمان دانشور

زهرا طغيانی

كارشناس آموزش دانشکده‌ی علوم انسانی

02189174026

ساختمان حكيم اعظم

مهسا هاشمی

كارشناس آموزش دانشکده‌ی فنی ‌‌مهندسی

02189174021

ساختمان حكيم اعظم

الهام ابراهیمی

کارشناس ارتباط با استادان ساختمان شماره‌ی 1

02189174027

ساختمان حكيم اعظم

پريسا خالقی

كارشناس امور پايان‌نامه

02189174023

ساختمان حكيم اعظم

مريم سيجانی

كارشناس امور فارغ‌التحصيلی

02189174064

ساختمان حكيم اعظم