آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزشی

 

 

 

ردیف

دسته 

دسته بندی موضوعی 

لینک دانلود

1

آیین‌نامه‌ی کارشناسی

آیین‌نامه

2

آیین‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد 

آیین‌نامه

3

آیین‌نامه‌ی دکتری تخصصی

آیین‌نامه

4

فرم شماره‌ی 1 (اطلاعات شخصی)

فرم

5

فرم شماره‌ی 2 (تعهد مقررات، ضوابط آموزشی و مالی)

فرم