برگزاری غير حضوری امتحانات پايان ترم

10:28
1400/10/18

برگزاری غير حضوری امتحانات پايان ترم

 

به اطلاع دانشجويان و اساتيد محترم می‌رساند ؛ پيرو اخرين تصميمات اتخاذ شده در جلسه هيات رئيسه محترم دانشگاه خاتم، كليه‌ی امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١( ترم جاری) در همه‌ی  مقاطع تحصيلی به صورت غير حضوری برگزار خواهد شد.


امتحانات پایان ترم
دانشگاه خاتم
پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠٠ ١٤٠١