نحوه دریافت کارت دانشجویی

09:05
1401/1/22
اطلاعیه نحوه دریافت کارت دانشجویی
روز اعلان:
1401/03/04

نحوه دریافت کارت دانشجویی دانشگاه خاتم

 

دانشجویانی که میخواهند جهت اخذ کارت دانشجویی به بانک مراجعه نمایند قبل از آن در نزدیکی محل سکونت خود به بانک پاسارگاد مراجعه و بعد از افتتاح حساب به شعبه کردستان جهت اخذ کارت دانشجویی مراجعه نمایند.

 

 امور آموزش