فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد فرهنگ در عصری فناوری‌های نوین و ششمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

10:43
1400/9/17
فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
روز اعلان:
1400/11/07

 

 

ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد فرهنگ در عصری فناوری‌های نوین و ششمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت دانشگاه خاتم